Вработени

Ибрахим Дехари
Директор

Директор на ЈУНП Шар Планина

Анела Ставревска-Панајотова
Раководител на одделение за заштита на природата
Одделение за заштита на природата
Милорад Андријески
Раководител
Одделение за одржливо користење на природните ресурси

Раководител на одделение за одржливо користење на природните ресурси

Валиде Камбери
Советник за финансии
Одделение за правни, економски и општи работи
Арбенита Реџепи
Виш соработник за правни работи
Одделение за правни, економски и општи работи
Дарко Обадиќ
Соработник за развој и промотивни активности на терен
Одделение за алтернативни активности и еколошка едукација
Алтин Идризи
Помлад соработник за ИТ
Одделение за правни, економски и општи работи
Бесник Даути
Шумарски техничар
Одделение за одржливо користење на природните ресурси
Илче Данилоски
Шумарски техничар
Одделение за одржливо користење на природните ресурси
Бобан Трпевски
Чувар во заштитено подрачје
Одделение за заштита на природата
Сејди Таири
Чувар во заштитено подрачје
Одделение за заштита на природата
Марјана Ненчева
Референт-архивар
Одделение за правни, економски и општи работи
Фариз Фаризи
Чувар во заштитено подрачје
Одделение за заштита на природата
Тихомир Аноски
Чувар во заштитено подрачје
Одделение за заштита на природата
Сенад Ибраими
Чувар во заштитено подрачје
Одделение за заштита на природата
Башким Мемеди
Чувар во заштитено подрачје
Одделение за заштита на природата
Мусаниф Фејзулахи
Чувар во заштитено подрачје
Одделение за заштита на природата
Албан Дехари
Чувар во заштитено подрачје
Одделение за заштита на природата